REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO  
poltradetech.com

§1
Przedmiot Regulaminu


Regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień na Produkty, których sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu poltradetech.com
Właścicielem Sklepu jest :
P.U.H. POLTRADE TECHNOLOGIES s.c. Przemysław i Dorota Widziewicz
ul. Rozwojowa 14A, 41-103 Siemianowice Śląskie


&2
Definicje


Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają odpowiednio następujące znaczenia, które obejmować będą zarówno formę liczby pojedynczej i mnogiej definiowanych wyrażeń:

1. Sklep – oznacza program składania i realizacji zamówień na Produkty znajdujący się pod adresem poltradetech.com
2. Sprzedawca: P.U.H. POLTRADE TECHNOLOGIES s.c.
Przemysław i Dorota Widziewicz
41-103 Siemianowice Śląskie ul. Rozwojowa 14A
3. Klient – oznacza osobę dokonującą zakupu w Sklepie
4. Produkt – oznacza wszelkie artykuły sprzedawane przez Sprzedawcę, które znajdować się będą w ofercie sprzedaży Sprzedawcy lub w promocyjnych pakietach Produktów, o ile takie będą w danym czasie oferowane;
5. Adres do korespondencji – oznacza adres, na który ma być kierowana korespondencja od Klientów, w tym adres biura:
 41-103 Siemianowice Śląskie ul.Rozwojowa 14A
6.  RODO – oznacza Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
7. Polityka prywatności – dokument będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu, który stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, w którym znajduje się szczegółowe wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych Klientów i użytkowników Sklepu przez Sprzedawcę.


§ 3
Kontakt ze sklepem

Adres sprzedawcy: 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Rozwojowa 14A
Adres e-mail:  przemek@poltradetech.com
Telefon: +48 32 508 59 52
Klient może porozumieć się ze sprzedawcą w godzinach:  8:00-17:00


§ 4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądanie asortymentu sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
- urządzenia końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarkę internetową
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
- włączona obsługa plików cookies;


§5
Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji


1. Sprzedawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia przy przesyłce i przechowywaniu danych dotyczących zamówienia. Szczegółowy obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę spełnia Polityka prywatności, w której wyjaśniono wszystkie istotne informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę.
2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu utrzymywania konta Klienta w Sklepie oraz realizacji zamówienia wyłącznie przez Sprzedawcę Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie i/lub założenie i utrzymywanie konta Klienta w Sklepie. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania ofert handlowych od Sprzedawcy.
3. Sprzedawca prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.


§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.  
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3


§7
 Warunki sprzedaży


1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem
2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
4. Zamówienia rozpatrywane są do końca następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia;
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, że złożone zamówienie jest wynikiem błędu/pomyłki zamawiającego;
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
9. Sprzedawca oferuje towary będące w magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwością wyboru innego, podobnego przedmiotu lub całkowitym anulowaniem zamawianej pozycji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
10. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy w Sklepie nie łączą się.


§8.
Dostawa Produktów

1. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą:
DHL
2. Dostawy Produktów realizowane są na terenie Unii Europejskiej
3. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT ) jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych w dowodzie zakupu należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

§9
Płatności

1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego:
Przelewy24

§10
Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówień liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy do wysyłki i wynosi 24 godziny. Czas od wysyłki do momentu dostarczenia towaru wynosi od 1 do 4 dni roboczych
2. W przypadku chwilowego braku zamówionego Produktu w magazynie, czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podania przyczyny, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  (Formularz odstąpienia od umowy do pobrania TUTAJ
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi;
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną. Dane sprzedawcy zostały podane w § 3

§12
Gwarancja i zwrot towaru

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Produkty posiadają gwarancję jakości Sprzedawcy, będącego jednocześnie ich  dystrybutorem.
3. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Klient zobowiązany jest przed odebraniem przesyłki od kuriera do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
4. W przypadku zastrzeżeń Klienta co do jakości Produktów lub ich opakowań, przysługuje mu prawo złożenia reklamacji jakościowej. Wady jakościowe powinny zostać zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zamówienia produktów ze Sklepu. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta musi być dokonane w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na Adres Korespondencyjny Sprzedawcy i  każdorazowo zawierać będzie następujące dane:
    - nazwę i ilość zakwestionowanych Produktów,
    - datę przydatności do użytku,
    - dokładny opis wad,
    - opis okoliczności w jakich zostały stwierdzone.
5. Rozstrzygnięcie zgłoszenia reklamacyjnego jakościowego następować będzie w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia do Sprzedawcy w sposób przewidziany powyżej. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego następować będzie wymiana Produktu na pełnowartościowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Koszt ponownej wysyłki Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku, gdy Produkt z reklamacji jakościowej rozpatrzonej pozytywnie nie znajduje się już w ofercie handlowej Sprzedawcy, zostanie wystawiony dokument korygujący i zwrot środków dla Klienta.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

§13.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Sklepu internetowego  w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 2020.12.15.
2. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu w każdym czasie bez podania przyczyny – dokonana zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych / umów zawartych przed momentem opublikowania zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu mogą być podyktowane jego dostosowaniem do zmienionych przepisów prawa lub decyzjami biznesowymi Sprzedawcy związanymi z prowadzenie Sklepu.
4. Informacja o każdej zmianie Regulaminu, zostanie zakomunikowana  na stronie poltradetech.com
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności zawierająca szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu oraz używania plików cookie.Polityka prywatności:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
P.U.H. POLTRADE TECHNOLOGIES s.c. Przemysław i Dorota Widziewicz
ul. Rozwojowa 14A, 41-103 Siemianowice Śląskie
W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem:

mail: przemek@poltradetech.com
adres: 41-103 Siemianowice śl. ul. Rozwojowa 14A

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania.Pani/Pana dane będą przetwarzane:

 • w celach kontaktowych na podstawie udzielonej zgody (przepisy RODO);
 • w celu realizacji usługi polegającej na zakupie naszych produktów w sklepie internetowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celach rozliczeniowych aby wystawić dokument księgowy zgodnie z Ustawą o Vat, Ordynacją Podatkową i innymi przepisami podatkowymi.
 • w celu przesyłania informacji przez newsletter na podstawie udzielonej zgody zgodnie z RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby ich wykazania;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z przepisami RODO;

3. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy nie dłużej jednak niż 5 lat.
Będą przechowywane do czasu realizacji celu na jaki zostały pobrane.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody lub jeśli dane te się zdezaktualizowały.

4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe są przekazywane:  podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na  np.
obsługujące systemy informatyczne Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek, z którymi zawarliśmy Umowy Powierzenia aby dane były w odpowiedni sposób chronione.

5. Pana/Pani prawa wynikające z RODO:

 •  w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych (art 15 RODO)
 •  poprawić błędne dane osobowe (art 16 RODO)
 •  zażądać aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe (art 17 RODO),
 •  zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone (art 18 RODO)
 •  skorzystać z prawa do przenoszenia danych (art 20 RODO)
 •  wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody)
 •  sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
 •  w każdej chwili jest Pan/Pani uprawniony/a do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.


Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

 • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania.
 • Nie wysyłamy danych do Państw Trzecich

6. Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Opis środków znajduje się w polityce bezpieczeństwa danych.